ศูนย์การเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมัน

จุดประสงค์

1. ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
2. ให้ความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเมล็ดปาล์มและต้นกล้าปาล์ม
3. ศึกษาและทดลองหาแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาปรับปรุงปาล์ม
4. เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้

1. จัดการอบรมให้ความรู้สมาชิกทั่วไปและรายปี
2. จัดให้มีการสมัครสมาชิกรายปี โดยสมาชิกรายปีสามารถเข้าอบรมฟรีตลอดปีและมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ
3. สมาชิกรายปีสามารถซื้อต้นกล้าปาล์มโดยมีส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษกว่าลูกค้าทั่วไป

ผู้อบรม: ผู้ชำนาญการด้านปาล์มน้ำมัน