บริษัท พัฒนาพันธุ์ปาล์ม จำกัด

ศูนย์รวมเมล็ดพันธ์ุปาล์มคุณภาพสูง

จากวันที่เริ่มต้นปลูกปาล์มน้ำมันจนกระทั่งวันนี้ เราใช้ระยะเวลามากกว่าระยะเวลา 30 ปีในการสั่งสมประสบการณ์ ในยุคเริ่มต้นพันธุ์ปาล์มมีตัวเลือกให้เกษตรกรเลือกน้อยมาก รวมถึงเทคโนโลยีและความรู้ในเชิงวิชาการในการผลิตค่อนข้างน้อย ทำให้ต้นปาล์มที่เราปลูกบางต้นก็ให้ผลผลิตได้น้อย แม้จะให้ปุ๋ยครบตามมาตรฐาน ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง โดยที่หาสาเหตุไม่พบ เกษตรกรบางคนถูกหลอกให้ซื้อกล้าปาล์มที่ไม่ได้มาตรฐาน ตกเกรด ทำให้บางคนต้องประสบปัญหาขาดทุนจนเลิกปลูกปาล์มน้ำมันกันเลยทีเดียว ในสวนของเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี ทำให้เราสรุปได้ว่า การเลือกเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มปลูกเป็นต้นกล้านั้นสำคัญมาก เราสามารถตรวจสอบกลับไปถึงต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ยิ่งดี เราจึงนำความรู้ที่เรามีเป็นแรงบันดาลใจสร้างบริษัทตั้งแต่การคัดเมล็ดที่ดี จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ตรวจสอบได้ และเพาะเป็นต้นกล้าด้วยความระมัดระวังและดูแลอย่างดีทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่พร้อมในการนำไปปลูกให้กับเกษตรกรอย่างมั่นใจ

บริษัท พัฒนาพันธุ์ปาล์ม จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อกำเนิดมาเพื่อคัดเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพดี เมื่อเกษตรกรนำไปปลูกจะให้ผลผลิตต่อไร่สูง โดยคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่มีชื่อเสียงทุกสายพันธุ์ มาเพาะตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยการดูแลอย่างดี จนกระทั่งเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะลงปลูกในสวนปาล์มน้ำมัน

และเพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตของเราจะได้รับการดูแลอย่างสูงสุด เราได้ร่วมมือกับ คุณเกริกชัย ธนรักษ์ ผู้ซึ่งมีทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 30 ปีมาร่วมงาน ท่านมีประสบการณ์ด้านการเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมัน มากกว่า 15 ปี มีประสบการณ์ด้านดิน ปุ๋ยปาล์มน้ำมันมากกว่า 25 ปี ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าต้นกล้าทุกต้นจากบริษัท พัฒนาพันธุ์ปาล์ม จะเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ หมาะแก่เกษตรกรนำไปปลูก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด