เมล็ดพันธ์ุปาล์มซีหราด Elite

คุณลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ : ทางใบสั้นกว่าพันธุ์ทั่วๆไป ความยาวทางใบเฉลี่ย 410 เซนติเมตร เทียบกับ สายพันธุ์แอฟรอส ที่มีความยาวทางใบเฉลี่ย 650 เซนติเมตร ทำให้สามารถปลูกได้ระยะชิด แต่ยังคงให้ผลผลิตต่อต้นต่อปีใกล้เคียงกับการปลูกที่ระยะปกติ แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีมากกว่า เนื่องจากมีจำนวนต้นต่อไร่เพิ่มขึ้น ทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ “ทนแล้ง” คือ สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์เช่นเดียวกับสายพันธุ์มิลเลนเนียม

ข้อดีของเมล็ดพันธ์ุปาล์มซีหราด Elite

ㆍ ทนแล้ง
ㆍ สูงเร็ว อายุเก็บเกี่ยว 23-25 ปี
ㆍ ทะลายมากตลอดอายุ 
ㆍ ผลผลิตสูง 
ㆍ ต้นทุนต่ำกว่า

วิธีการปลูกและวิธีดูแลเมล็ดพันธ์ุปาล์มซีหราด Elite

ผลผลิตทะลาย : น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 22-25 กิโลกรัมเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ ให้ผลิตต่อไร่มากกว่าสายพันธุ์มิลเลนเนียมอย่างน้อย 12 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากได้จำนวนต้นเพิ่มขี้น 4 ต้นต่อไร่

“หรือได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 1,080 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีจากมาตรฐานผลผลิตมิลเลนเนียม หรือเมื่อคำนวณผลปาล์มสดที่ราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม ได้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น 4,320 บาทต่อไร่ต่อปี “

นอกจากนี้ยังมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตสูงตลอดอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 ปี

 
​การสกัดน้ำมัน : 26-28 เปอร์เซ็นต์จากการสกัดในโรงงาน และ 35-38 เปอร์เซ็นต์ จากการสกัดในห้องปฏิบัติการ

การเจริญเติบโต : ความสูงและทรงพุ่มของแต่ละต้นมีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน สูงช้า อัตราการเจริญเติบโต น้อยกว่า 36 เซนติเมตรต่อปี วัดที่ช่วงอายุเฉลี่ย 6-9 ปี ตามมาตรฐานสากล ที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ทำให้มีอายุเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 30 ปี และลดต้นทุนการผลิต