เมล็ดพันธ์ุปาล์มสุราษฎร์ 7

พันธุ์ปาล์มสุราษฎร์ 7

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 (เดลี่ x แทนซาเนีย หรือ Deli x Tanzania)

ประวัติ

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ได้จากการผสมข้ามระหว่างแม่พันธุ์ D78/193 กลุ่ม Deli Dura กับพ่อพันธุ์ 159/398

Self กลุ่ม Tanzania เมื่อปี 2544 ทำการปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยปาส์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2546-2552 ร่วมกับคู่ผสม

อื่นๆ อีกจำนวน 23 คู่ผสม โดยมีลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (อายุ 3-12 ปี) 4.46 ตันต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 30.20 เปอร์เซ็นต์ และ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยในช่วงแรก (อายุ 3-4 ปี) ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 2.40 ตันต่อไร่ต่อปี และ ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 5-12 ปี) ผลผลิตทะลาย สดเฉลี่ย 4.90 ตันต่อไร่ต่อปี
  2. มีจำนวนทะลายเฉลี่ย 14.70 ทะลายต่อต้นต่อปีสูงกว่าพันธุ์ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 ซึ่งให้จำนวนทะลาย 12.00 ทะลาย ต่อต้นต่อปี
  3. มีเนื้อในต่อผลเฉลี่ย 11.10 เปอร์เซ็นต์ (เกณฑ์มาตรฐานของ กรมวิชาการเกษตรกำหนดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่ดีนั้นต้อง

มีเนื้อในต่อผลมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเนื้อในนำไปใช้ ประโยชน์เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีได้  ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

ข้อจำกัด

  1. เนื่องจากการผล็ดพี่วธุ์ปาสมน้ำมัน sircoWAC เป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F!) จึงไม่ควรนำเมล็ดที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อ เพราะจะทำให้ได้ปาล์มน้ำมันที่มี การกระจายตัว เช่น ได้ปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะกะลาหนาหรือทะลายฝอ ทำให้ผลผลิตต่ำ น้ำมันน้อย
  2. อาจพบอาการทางใบบิดซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมในช่วงอายุ 1-3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ

พื้นที่แนะนำ

สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสม และเหมาะสมมาก ในกรณีพื้นที่เหมาะสมป่านกลางควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง วันที่รับรอง ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ประเภทพันธุ์แนะนำ Deli x Tonzenio