การเลือกสายพันธุ์ปาล์ม

การเลือกสายพันธุ์ปาล์ม

การเลือกสายพันธุ์ปาล์มเป็นขั้นตอนสำคัญในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันหรือปาล์มประเภทอื่น ๆ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา: คุณสมบัติทางพืชศาสตร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม การเลือกสายพันธุ์ปาล์มควรพิจารณาจากหลายด้าน รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การทดลองพันธุ์ในพื้นที่เล็ก ๆ ก่อนขยายพื้นที่การปลูก และการวิจัยและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้คุณสามารถเลือกสายพันธุ์ที่ทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระยะยาว พันธุ์ปาล์มที่ได้รับความนิยมมีสายพันธุ์อะไรบ้าง พันธุ์ปาล์มที่ได้รับความนิยมจะขึ้นอยู่กับประเภทของปาล์มและการใช้งานที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น: ปาล์มน้ำมัน (Oil Palm) ปาล์มมะพร้าว (Coconut Palm) ปาล์มเด็กอร์ (Decorative Palms) ปาล์มที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ การเลือกพันธุ์ปาล์มควรพิจารณาตามความต้องการใช้งาน คุณสมบัติทางพืชศาสตร์ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่คุณตั้งใจจะปลูก

การคัดต้นกล้าปาล์มผิดปกติทิ้ง (Culling)

การคัดทิ้ง (culling) หมายถึง การคัดทิ้งต้นกล้าผิดปกติและควรต้องทำลายทิ้ง การคัดต้นกล้าผิดปกติทิ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการแปลงเพาะและมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันในระยะยาว ถ้ามีการคัดต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้งอย่างรัดกุมและถูกต้องจะทำให้ผลผลิตของสวนปาล์มสูงและสม่ำเสมอ ส่งผลให้การทำสวนปาล์มน้ำมันมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรในที่สุด การคัดตันกล้าผิดปกติทิ้งนั้น เป็นงานที่ใช้ความรู้ ความชำนาญสูง เพื่อที่จะได้ต้นปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์ไปปลูก ในแปลง ในการปฏิบัติงานถ้าต้องการให้ต้นปาล์มมีผลิตสูงในช่วงเวลายาวนานมีความจำเป็นต้องคัดทิ้งต้นกล้าที่มีลักษณะผิดปกติ โดยถือหลักว่า “ถ้าต้นกล้ามีลักษณะที่น่าจะผิดปกติให้คัดทิ้งทันที” มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลัง 1.การคัดเลือกต้นกล้าในระยะอนุบาลแรกมีปริมาณ 15% ต้นกล้าที่คัดทิ้ง 5% ส่วนใหญ่เป็นต้นกล้าตาย ส่วนอีก 10% เป็นต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์และผิดปกติ 2.การคัดทิ้งตันกล้าในระยะอนุบาลหลักมีประมาณ 59 ต้นกล้าที่คัดทิ้ง 5% ส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ อาจสรุปได้ว่าเมื่อนำเมล็ดปาล์มมาเพาะ 100 เมล็ด จะได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงผ่านวิธีการคัดเลือก เป็นอย่างดี ประมาณ 80 ต้น ส่วนอีกประมาณ 20 ต้น เป็นต้นกล้าที่ตายและผิดปกติอันเนื่องมาจากกรรมวิธี ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุกรรม และสภาพแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้เทคนิคและมาตรฐานการคัดทิ้งตันกล้าปาล์มน้ำมันของแต่ละคนยังอาจแตกต่างกัน หรืออาจเกิดจากการขาดธาตุอาหารอันเนื่องมาจากใช้ดินเพาะที่แตกต่างกัน หรือต้นกล้าแต่ละต้นมีความต้องการธาตุอาหารไม่เหมือนกัน ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้การคัดทิ้งต้นกล้าไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ และการคัดทิ้งตันกล้า 1. คุณภาพและแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพ่อแม่พันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงของ […]

การเตรียมต้นกล้าปาล์มที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงจริง

การเตรียมต้นกล้าปาล์มที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงจริง

การปฏิบัติในชั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงการชะงักการเจริญเติบโตของต้นกล้าจาก การเคลื่อนย้ายไปปลูก (Transplanting shock) ควรปฏิบัติดังนี้

สาเหตุที่จะต้องมีการคัดทิ้งต้นกล้าปาล์ม

1. ต้นกล้ามีความแปรปรวนเนื่องมาจากพันธุกรรม การแปรปรวนเกิดจากการกลายพันธุ์ ถ้าผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ดี ความแปรปรวน ของต้นกล้าในแปลงเพาะควรจะน้อยกว่า 5% 2. ความผิดปกติทางด้านสรีระในขณะผสมเกสร ในฤดูฝนการเก็บรักษาละอองเกสรเพื่อใช้ผสมพันธุ์จะมีปัญหาน้อยเกี่ยวกับความมีชีวิตของละอองเกสร ส่วนในฤดูแล้งถ้าตันปาล์มขาดน้ำจะมีผลกระทบต่อคุณภาพและความแข็งแรงของคัพภะในขณะพัฒนาทำให้เมล็ด พันธุ์ไม่สมบูรณ์ จะเกิดลักษณะผิดปกติของตันกล้าได้ 3. เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ำ ถ้าควบคุมคุณภาพเมล็ดไม่ดีพอ จะพบเชื้อโรคที่เมล็ด หรือถ้ามีการคัดเลือกเมล็ดไม่ได้มาตรฐาน มีผลทำให้ได้ ต้นกล้าอ่อนแอมากขึ้น