การเตรียมต้นกล้าปาล์มที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงจริง

การเตรียมต้นกล้าปาล์มที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงจริง

การปฏิบัติในชั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงการชะงักการเจริญเติบโตของต้นกล้าจาก การเคลื่อนย้ายไปปลูก (Transplanting shock) ควรปฏิบัติดังนี้