การเตรียมต้นกล้าปาล์มที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงจริง

การเตรียมต้นกล้าปาล์มที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงจริง

การปฏิบัติในชั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงการชะงักการเจริญเติบโตของต้นกล้าจาก การเคลื่อนย้ายไปปลูก (Transplanting shock) ควรปฏิบัติดังนี้

สาเหตุที่จะต้องมีการคัดทิ้งต้นกล้าปาล์ม

1. ต้นกล้ามีความแปรปรวนเนื่องมาจากพันธุกรรม การแปรปรวนเกิดจากการกลายพันธุ์ ถ้าผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ดี ความแปรปรวน ของต้นกล้าในแปลงเพาะควรจะน้อยกว่า 5% 2. ความผิดปกติทางด้านสรีระในขณะผสมเกสร ในฤดูฝนการเก็บรักษาละอองเกสรเพื่อใช้ผสมพันธุ์จะมีปัญหาน้อยเกี่ยวกับความมีชีวิตของละอองเกสร ส่วนในฤดูแล้งถ้าตันปาล์มขาดน้ำจะมีผลกระทบต่อคุณภาพและความแข็งแรงของคัพภะในขณะพัฒนาทำให้เมล็ด พันธุ์ไม่สมบูรณ์ จะเกิดลักษณะผิดปกติของตันกล้าได้ 3. เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ำ ถ้าควบคุมคุณภาพเมล็ดไม่ดีพอ จะพบเชื้อโรคที่เมล็ด หรือถ้ามีการคัดเลือกเมล็ดไม่ได้มาตรฐาน มีผลทำให้ได้ ต้นกล้าอ่อนแอมากขึ้น